กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการ

พระพุทธยานันทภิกขุ หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท Direk Saksith Deva Nanda การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว แนวหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ

กัลยาณมิตรพาเดินทางลัด

อาศัยกัลยาณมิตร
จะช่วยให้เราเดินทางลัด
ได้อย่างปลอดภัย
แต่เบื้องต้น
เราต้องพิสูจน์กัลยาณมิตรให้ถูกต้อง
ให้เข้าใจชัดเจนก่อนหลักง่ายๆ ก็คือ
กัลยาณมิตรที่แท้จริงนั้น
จะสามารถตอบข้อสงสัย
ที่เราชักถามได้ทุกอย่าง
เกี่ยวกับการดับเหตุแห่งทุกข์
ในทุกๆ ประเด็น
และเป็นแบบอย่าง
ที่ดีงามและถูกต้องให้เราได้เสมอและที่สำคัญกัลยาณมิตรที่ถูกต้อง
มักจะชี้นำให้เราได้พบกับ
กัลยาณสหายอีกมากมาย
ไม่จำกัดขอบเขต
ในการแสวงหาความรู้และประสบการณ์ที่ถูกต้อง
และจะนำเราไปพบกับ
กัลยาณสัมปะวังกะตา
คือได้พบกับสิ่งแวดล้อม
ที่เอื้อต่อความก้าวหน้าในการภาวนาองค์ประกอบที่ ๒ คือโยนิโสมนสิการ
ได้แก่ความแยบคาย
ตรงนี้เราจะต้องลงมือพิสูจน์
ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญา
ของตนเอง
จนกว่าจะเข้าใจรูปนาม
ให้ชัดตามความจริงผลของการได้พบ
กับกัลยาณมิตรที่ถูกต้องนั้น
จะต้องทำให้เราเกิดแรงจูงใจอย่างสูง
ที่จะทำตามองค์คุณของการภาวนา
ทั้ง ๕ ประการนี้จนประสบผลสำเร็จ
ระดับใดระดับหนึ่งจนได้
พระพุทธยานันทภิกขุ หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท Direk Saksith Deva Nanda การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว แนวหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ

ตนคือที่พึ่งแห่งตน

โยนิโสมนสิการ
มิใช่เรื่องที่ต้องอาศัย
คำอธิบายจากผู้อื่น
แต่เป็นเรื่องที่ต้อง
ลงมือทำด้วยตนเอง

ผลจะออกมาอย่างไรนั้น
เป็นเครื่องพิสูจน์
ระดับสติปัญญาของเราเอง
เราจะไปโทษกัลยาณมิตร
ทั้งหมดไม่ได้

สติปัญญาของเราเอง
ต้องเป็นองค์ประกอบสำคัญ
ไม่แพ้กับหลักของกัลยาณมิตร

เชิญท่านผู้กล้าหาญ
หาทางพิสูจน์กันต่อไป
เพราะสิ่งที่ดีที่สุดมิใช่เกิดขึ้นง่ายๆ
ต้องอาศัยความเพียรที่เชื่อมั่น จริงจัง
ตั้งใจ ต่อเนื่อง และถูกต้องเท่านั้น
จึงจะประสบผลสำเร็จ
ที่สมบูรณและครบถ้วนได้

ขอให้ทุกท่านผู้แสวงหาธรรม
ด้วยใจที่บริสุทธิ์
จงประสบผลสำเร็จด้วยเทอญ

พระพุทธยานันทภิกขุ