อนุโมทนาบุญ…

สมาชิก “ชมรมคนเพียร”

และ

“เว็ปไซต์พุทธยานันโท”

ได้น้อมกราบเรียน

… หลวงพ่อมหาดิิเรก …

เรื่อง

การร่วมบุญธรรมทานการจัดทำซีดี MP๓

จำนวน ๒ ชุด

ชุดที่ ๑ : รอยธรรม รอยเทียน
โดย หลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ
จำนวน ๑,๐๐๐ แผ่น
ชุดที่ ๒ : แพร่แสงธรรม แพร่แสงเทียน
โดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท
จำนวน ๑,๐๐๐ แผ่น

หลวงพ่อมหาดิเรกท่านได้ฝากความถึง…
ญาติธรรมและสมาชิกเว็ปไซต์พุทธยานันโท ว่า…
…………………….

“ขออนุโมทนาสาธุในกุศลจิตของคุณโยมด้วย
การให้ธรรมเป็นทาน ถือว่า…

เป็นทานอันเลิศยิ่งกว่าทานทั้งปวง
ดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเป็นภาษาบาลีว่า…

สัพพทานัง ธัมมทานัง ชินาติ
แปลว่า การให้ธรรมเป็นทาน
ย่อมชนะการให้ทุกสิ่งทุกอย่าง
และตรัสต่อไป อีกว่า …
สัพพระโส ธัมมะระสัง ชินาติ
รสแห่งธรรม ชนะรสทั้งปวง
ดังนั้น โยมที่ทำบุญด้วยการเป็น
เจ้าภาพพิมพ์หนังสือก็ดี
ทำซีดีแจกจ่ายให้ผู้อืื่นได้สดับธรรมก็ดี ถือว่า…

เป็นทานที่มีกุศลสูงยิ่ง
ควรแก่การอนุโมทนา
ขอให้พวกเราชาวชมรมคนเพียร
จงร่วมใจกันอนุโมทนา
กับท่านเจ้าภาพในครั้งนี้ด้วย”

ด้วยพร เมตตา และปัญญา
พระพุทธยานันทภิกขุ

รายนามดังนี้ …

๑. คุณสัมพันธ์ ระรื่นรมย์
คุณจันทรา ปทุมวัฒนเวทย์ และครอบครัว

๒๐,๐๐๐ บาท

…………………
หมายเหตุ: ขออนุญาตนำรายชื่อมาโพสต์และ
ขอกราบขอบพระคุณและกราบอนุโมทนาสาธุ กับญาติธรรมทุกท่าน…
ที่ได้มีส่วนแห่งอานิสงส์ของกองบุญมหากุศล
ในธรรมทานการจัดทำซ๊ดี MP๓ ครั้งนี้
โดยทุกท่านด้วยเทอญ…

ด้วยจิตคารวะยิ่ง
ภคมน สุรดิฐนันท์
๒๑? พฤษภาคม? ๒๕๕๕